PRÀCTIC
PRÀCTIC

Política de Privacitat

Responsable del tractament de dades

Responsable: Pràctic Audiovisuals SCCL

NIF F04982369

Domicili social

Carrer Jocs FLorals 162

08014 Barcelona

Correu electrònic: info@practic.cat

Informació general

Amb caràcter general l’ús de la pàgina web no requereix la comunicació de dades de caràcter personal per part dels usuaris. En cas que els usuaris comuniquin les seves dades personals a través d’aquesta pàgina web o per qualsevol altre mitjà, Pràctic Audiovisuals SCCL garanteix la total confidencialitat d’aquestes així com el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, tot adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a la seguretat i confidencialitat de les dades. Així mateix, en cas que l’usuari faci ús d’alguna de les vies de contacte existents en aquesta pàgina web, haurà d’acceptar explícitament la política de privacitat i les condicions corresponents.

La present política de privacitat és d’aplicació general a tots els usos i serveis d’aquesta pàgina web. No obstant, pot consultar la informació particular dels diferents serveis en l’apartat corresponent.

Drets de les persones interessades

Tenen la condició de persones interessades aquelles que hagin remès dades de caràcter personal a Pràctic Audiovisuals SCCL. Les persones interessades podran exercir els drets reconeguts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en particular, pel Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

·       Dret d’accés: permet a la persona interessada conèixer i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament per part de Pràctic Audiovisuals SCCL.

·       Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar dades de caràcter personal que puguin resultar inexactes o incorrectes.

·       Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades de caràcter personal que resultin ser inadequats o excessius.

·       Dret d’oposició: permet a la persona interessada que no es digui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que es cessi en el mateix.

·       Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades amb la finalitat de limitar el seu tractament futur.

·       Portabilitat de les dades: permet a la persona interessada que se li facilitin les dades de caràcter personal per tal que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable sense cap impediment.

·       Dret a no ésser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): permet a la persona interessada no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o l’afecti significativament.

Així mateix, qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Pràctic Audiovisuals SCCL està tractant dades de caràcter personal que els afectin, o no, i en el seu cas exercir els drets abans esmentats.

En cas de sol·licitar la supressió de les dades personals, Pràctic Audiovisuals SCCL deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. La supressió de dades de caràcter personal que siguin necessàries per a la gestió d’algun o alguns dels serveis prestats per Pràctic Audiovisuals SCCL podrà implicar el cessament d’aquests.

Per tal d’exercir qualsevol d’aquests drets, la persona interessada podrà adreçar-se a Pràctic Audiovisuals SCCL per qualsevol dels següents mitjans:

·       Per correu postal, adreçat a:

Pràctic Audiovisuals SCCL

Jocs Florals 162, ent 2a

08014 Barcelona

·       Per correu electrònic, adreçat a: info@practic.cat

Finalitats del tractament i legitimació

El tractament de dades de caràcter personal per part de Pràctic Audiovisuals SCCL té les finalitats següents:

a)       Gestionar la relació comercial entre Pràctic Audiovisuals SCCL i els seus clients i tot allò que se’n deriva: comunicacions, compres, facturació, devolucions, enviaments, cobraments, etc., quan la persona interessada hagi adquirit productes mitjançant la pàgina web.

Legitimació: la base legal per a aquesta finalitat és l’execució del contracte de compra dels productes corresponents, així com el consentiment de la persona interessada. El consentiment por ser revocat en qualsevol moment per la persona interessada.

b)      Enviament de comunicacions de caràcter informatiu als clients.

Legitimació: la base legal és el consentiment de la persona interessada així com l’interès legítim de l’Associació de posar en coneixement dels clients  productes similars als adquirits per aquests. El consentiment por ser revocat en qualsevol moment per la persona interessada.

c)       Enviament de comunicacions comercials, informació de productes, promocions i altres de tipus comercial, promocional i publicitari.

Legitimació: la base legal és el consentiment de la persona interessada prestat a l’hora de subscriure’s al newsletter de Pràctic Audiovisuals SCCL i l’interès legítim de Pràctic Audiovisuals SCCL de dur a terme la seva acció comercial. El consentiment por ser revocat en qualsevol moment per la persona interessada.

Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal seran conservades de manera indefinida mentre el consentiment no sigui revocat per la persona interessada o fins que Pràctic Audiovisuals SCCL cessi l’activitat o el servei relacionat. Les dades corresponent a la facturació i els contractes celebrats serà conservada durant el temps legalment establert per la normativa aplicable.

Cessió de dades

Les dades de caràcter personal facilitades per la persona interessada mitjançant aquesta pàgina web no seran cedides a tercers si no se n’ha sol·licitat el consentiment de forma expressa, amb excepció dels casos legalment previstos, sens perjudici del tractament derivat de la comptabilitat, l’enviament dels productes, etc. sempre per compte i amb encàrrec exprés de Pràctic Audiovisuals SCCL.

 Adreces IP

Els servidors podran utilitzar de manera automàtica l’adreça IP i/o el domini emprat per l’usuari. Aquestes dades poden ésser recopilades amb finalitats estadístiques sobre el número i característiques de les visites. Així mateix, en cas de contactar amb Pràctic Audiovisuals SCCL mitjançant algun dels formularis habilitats en aquesta pàgina web, l’adreça IP serà incorporada a l’arxiu corresponent juntament amb les dades remeses i l’acceptació de les clàusules de consentiment per al tractament de dades de caràcter personal, de les condicions de contractació o qualsevol altra que sigui expressament marcada i acceptada per l’usuari.

Mesures de seguretat

Pràctic Audiovisuals SCCL, com a responsable i conforme al què disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció dels personis físiques quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), informa que té implementades els mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Informació particular en cas de registre

El registre a la pàgina web té com a finalitat facilitar l’experiència de l’usuari, la gestió de les compres, pagament i enviaments de productes que es troben a la venda a través de la web Pràctic Audiovisuals SCCL. El registre requereix l’acceptació expressa de la present política de privacitat. En particular, l’usuari presta el seu conteniment exprés al tractament de les dades de caràcter persona que faciliti mitjançant la pàgina web, entre les quals hi constaran les dades de contacte, enviament i facturació, incloses les necessàries segons el mitjà de pagament i enviament escollit. L’usuari podrà revocar el consentiment o exercir qualsevol dels drets que l’assisteixen adreçant-se a l’Associació d’acord amb el què s’exposa a la Política de Privacitat i, en tot cas, mitjançant l’espai habilitat a per donar-se de baixa una vegada accedeixi a l’espai personal amb el nom d’usuari i clau de pas indicats en el moment de registrar-se.

Informació particular en cas de subscripció al newsletter

La subscripció al newsletter requereix l’acceptació expressa de l’usuari de la present política de privacitat. En particular, l’usuari presta el seu consentiment exprés a l’enviament per part de Pràctic Audiovisuals SCCL de  comunicacions per correu electrònic de caràcter informatiu i comercial. L’enviament podrà ésser cancel·lat unilateralment per Pràctic Audiovisuals SCCL. Així mateix, l’usuari podrà adreçar-se a lPràctic Audiovisuals SCCL per exercir els seus drets d’acord amb el què s’exposa a la Política de Privacitat i, en tot cas, mitjançant un enllaç de baixa automàtica que inclou l’enviament del newsletter a la part inferior del missatge.